Wzór Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy
sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Założenie: ?ABC jest prostokątny. Teza: c2 = a2 b2. Odwrotne twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli w trójkącie kwadrat długości jednego boku jest równy sumie kwadratów długości boków pozostałych, to ten trójkąt jest prostokątny. Założenie: a, b, c - boki ?ABC, c2 = a2 b2. Teza: ?ABC jest prostokątny ( |kątC| = 900 ). Odwrotne twierdzenie Talesa. Jeżeli proste przecinające ramiona kąta wyznaczają na jednym ramieniu odcinki proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu, to te proste są równoległe.