Historia

Król Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki urodził się w 1310r. a zmarł w 1370. Panował natomiast w latach 1333-1370. Był synem króla Władysława Łokietka.
Kazimierz objął rządy w Polsce bezpośrednio po śmierci swojego ojca. Panowanie rozpoczął w niełatwym dla naszego państwa okresie. Przed niespełna dwudziestorzyletnim władcą stanęło trudne zadanie. Wyniszczona krwawymi wojnami i najazdami ojczyzna potrzebowała wzmocnienia organizacji wewnętrznej oraz rozwoju gospodarki, możliwego tylko przy zabezpieczeniu spokoju na wszystkich granicach. Dlatego właśnie tyle uwagi poświęcał monarcha polityce zagranicznej.

Przyczyny wybuchu powstania listopadowego

- ruchy niepodległościowe w Europie(odzyskanie niepodległości przez Grecję, rewolucja we Francji, powstanie narodowe Belgów przeciw Holendrom i odzyskanie niepodległości przez Belgię);
- kryzys gospodarczy 1830 roku;
- wzrost niezadowolenia w wojsku;
- łamanie konstytucji Królestwa Polskiego, nieprzestrzeganie praw i swobód obywatelskich;
- zaostrzenie represji wobec Polaków;
- ograniczenie praw i roli sejmu;
- pogłoski o zamiarze wysłania przez Cara armii Królestwa Polskiego w Korpusie Interwencyjnym do Francji i Beligii;
- akcja polcji, która wpadła na trop organizacji spiskowych.

francja, niemcy, austria

Państwo

FRANCJA

NIEMCY

AUSTRIA

feudalizm i system wasalno-lenny definicje feudalizmu

Feudalizm i system wasalno-lenny Definicje feudalizmu
Termin feudalizm wprowadzony w XVII w. jest wieloznaczny, używa się go na określenie stosunków politycznych, gospodarczo-społecznych, prawnych. Karol Marks w swojej koncepcji dziejów ludzkości zastosował go, by określić formację społeczno-gospodarczą - mieszczącą się między 28 formacją antyczną (niewolnictwem), charakterystyczną dla społeczeństw starożytnych, a kapitalizmem, właściwym dla społeczeństwa nowożytnego - w której decydujące znaczenie miało posiadanie ziemi.
Cechami charakterystycznymi feudalizmu były:

feudalizm i system wasalno-lenny definicje feudalizmu

Feudalizm i system wasalno-lenny Definicje feudalizmu
Termin feudalizm wprowadzony w XVII w. jest wieloznaczny, używa się go na określenie stosunków politycznych, gospodarczo-społecznych, prawnych. Karol Marks w swojej koncepcji dziejów ludzkości zastosował go, by określić formację społeczno-gospodarczą - mieszczącą się między 28 formacją antyczną (niewolnictwem), charakterystyczną dla społeczeństw starożytnych, a kapitalizmem, właściwym dla społeczeństwa nowożytnego - w której decydujące znaczenie miało posiadanie ziemi.
Cechami charakterystycznymi feudalizmu były:

faszyzm we włoszech

Powstanie faszyzmu we Włoszech:
Przyczyny powstania: Włochy z I wojny wychodzą zwycięzko, zaczyna się
powojenny kryzys gospodarczy, zła syt. w rolnictwie, na pd. głód ziemi,
wzrost cen po wojnie (zarobki nie wzrastają), powracają kombatanci. którzy
stają się bezrobotni, trudna syt. polityczna (nie dostają np. obiecanej Dalmacji,
ani kolonii W Afryce i Albanii), w kraju korupcja, wzrastają nastroje rewolucyjne,
wybuchają strajki, w 1921 powstaje Włoska Partia Komunistyczna.
To powoduje wzrost obaw warstw posiadających. W tym momencie 'wypływa'

faszyzm

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój.

Faszyzm we Wloszech i Niemczech.

"(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze w innych krajach (postac skrajna przybral w Niemczech). Forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej wprowadzona w 1922 r. we Wloszech a z czasem i winnych krajach opierala sie na zasadzie wodzostwa, dysponujaca zhierarchizowanym aparatem partyjnym, stosujaca terror wobec przeciwników politycznych(...)".

faszyzm

Faszyzm we Włoszech:
Przyczyny:
- frustracje po „kalekim zwycięstwie" w IWŚ
- rozdrobnienie polityczne - brak silnego rządu
- strajki na północy Włoszech
- weterani organizują się w związki (fasci - związek)
Przebieg przewrotu :
- powstanie związku weteranów po wodzą Mussoliniego (program: progresja
podatkowa , wielkie Włochy, konfiskata majątku kościelnego) - połączenie
haseł narodowościowych z lewicowymi.
- powstawanie zbrojnych bojówek  zwalczanie socjaldemokracji
- starcia między „czarnymi koszulami" a „czerwonymi"

emigracja

EMIGRACJA

Niedostatek żywności, brak środków utrzymania, klęski żywiołowe, a także konflikty wynikające ze zróżnicowania etnicznego lub religijnego oraz wojny stanowią od najdawniejszych dziejów ludzkości przyczynę emigracji, czyli zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszych lub spokojniejszych warunków życia. Procesy emigracyjne stanowią wypadkową działania z jednej strony czynników skłaniających do porzucenia miejsca, które nie zaspakaja potrzeb mieszkańców, a z drugiej - czynników przyciągających ludność i stwarzających perspektywę polepszenia warunków życia.

dzieło sejmu 4 letniego

Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792)

1 ) sytuacja wokół Polski

2 ) motywacje i cele

3 ) sposób realizacji

4 ) rezultaty

Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały sytuację w Polsce.

W latach 80 -tych XVIII w. Polska była krajem niesuwerennym.(naród jest suwerenny, kiedy sam stanowi prawa swoje i wybiera swoich urzędników) . Natomiast ustrój Polski objęty był gwarancjami Rosji, Prus i Austrii, z czołową rolą Rosji. Gwarancjami objęte były również granice Rzeczpospolitej.

demokracja szlechecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA

demokracja szlachecka w polsce

Demokracja szlachecka w Polsce .
Powstanie i organizacja sejmu walnego ( 1492 - 1493 ) .

demokracja szlachecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA

demokracja parlamentaryzm faszyzm totalitaryzm

1. Rozwój demokracji i parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej
2. Faszyzm i totalitaryzm jako systemy polityczne w Europie międzywojennej
3. Warunki powstawania i rozwoju obozów politycznych po II wojnie

Ad 2

Przed dojściem Hitlera do władzy w Niemczech w 1933 r. centrum faszyzmu promieniującym na kraje Europy były oczywiście Włochy. Idee Mussoliniego znalazły podatny grunt w Austrii i Jugosławii, w Albanki, Grecji, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, nawet na Litwie, Łotwie i Estonii, w Finlandii, ponadto na Węgrzech i w Polsce.

demokracja ateńska

Zgromadzenia ludowe-każdy pełnoletni
obywatel Aten płci męskiej miał prawo
głosować i przemawiać na zgromadzeniach
które odbywały się ok.40 razy w roku.Prawo
to nie przysługiwało kobietom i niewolnikom.
Uczestnicy wspólnie podejmowali decyzję np:
kierowali administracją,polityką wewn. i zewn.
Debaty polityczne-W zebraniach często uczestni.
nawet 60000 obywateli,którzy dyskutowali przez
wiele godzin.Obowiązki obywatelskie-Ateńczycy
pełnili też roamaite funkcje państwowe,od sędziów
po dowódców wojskowych,przy czym większość
stanowisk obsadzano w drodze losowania.Ostracyzm

daty - polski

HISTORIA POLSKI - DATY

MIESZKO I (960-992)

960-967 walki z Pomorzanami i Wolinianami ,podporządkowanie części ziem
pomorskich
965 sojusz z Czechami ,małżeństwo Mieszka z Dąbrówką
966chrzest Mieszka I ,następnie początki organizacji kościelnej w Polsce ,utworzenie w Poznaniu biskupstwa misyjnego
968-979 wojny z Wieletami i margrabiami niemieckimi (klęska margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią w 972 r.) zakończone układem z cesarstwem.
990-992 oddanie Polski pod opiekę papiestwa (DAGOME IUDEX)

daty

Europa

I Europa Zachodnia i Półwysep Skandynawski

1939 r.

od 3 IX do 10 V 1940 - początek “dziwnej wojny”. Tak nazwano działania ofensywne na Zachodzie pomiędzy Anglią i Francją, które wypowiedziały wojnę Niemcom, a nie podjęły żadnych działań wojennych.

1940 r.

Kwiecień – wojska niemieckie atakują Danię i Norwegię. 9 kwiecień - uderzenie na Danię. Niemcy wykorzystują element zaskoczenia

dalsze działania wojenne w europie

DALSZE DZIEAŁANIA WOJENNE W EUROPIE:

czasy stanisławowski e i sejm konwokacyjny

CZASY STANISŁAWOWSKIE
PROBLEMY POLITYCZNE
PRÓBY REFORM - SEJM KONWOKACYJNY 1764

cichociemni

Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej.

„Cichociemni” – nazwa specjalnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (W. Brytania), przeznaczonego do szkolenia i przygotowania kadr dowódczych i żołnierzy wywiadu i dywersji, kierowanych do walki na terytorium okupowanej Polski. Po ukończeniu programowego kursu żołnierze cichociemni (w większości oficerowie) przerzucani byli drogą lotniczą do kraju, gdzie wykonywali funkcje kierownicze i dowódcze w komórkach dywersji (Kedyw), wywiadu ZWZ – AK, m.in. w akcji „Wachlarz”.

chłopi - przemiany ekonomiczne miast

Chłopi
W końcu istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej chłopi byli najliczniejszą grupą społeczną, bardzo niejednolitą wewnętrznie pod względem sytuacji prawnej (badacze wyróżnili ponad 20 rodzajów różnego typu statusów prawnych - różne dobra, różne zobowiązania). Przy rozważaniu pozycji chłopów w XIX w. należy uwzględnić kwestię wolności osobistej oraz kwestię własności ziemi - obie były różnie regulowane w trzech zaborach.
Kwestia chłopska do 1864 r.
Księstwo Warszawskie
1807 konstytucja Księstwa znosi poddaństwo osobiste chłopów; tzw.

cesarz otton

Ces. Ott. Po rozpadzie królestwa K. Wlk 3 wyłonione królestwa nie były trwałe po Verdun 843. 1 rozpadło się dziedzictwo Lotara na kilka małych królestw. Mozaika ctała się cechą strukt politycznej Włoch. W państwie K. Łysego faktyczna władza sprawowana była przez wyłonine dynastie. W X w stworzyły niezależna jednostki polityczne. W 987 Hugo Capet został królem odsuwając Karolingów od władzy. NIEmcy : Long panowanie Lud Niem sprzyjało utrzymaniu się jedności polit. Ale i tu wystąpiły czynniki wewn.

cesarstwo rzymskie

Upadek Cesarstwa rzymskiego.

bolesław krzywousty

Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106-1138 ).

bolesław chrobry

Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego ( 992 -1025 )

bitwa o wielką brytanię

Bitwa o Wielką Brytanię.

bałkany

Działania na Bałkanach.

DZIAŁANIA 101 DPSz ORAZ XVIII KPD PODCZAS WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

Atak 101 DPSz planowany był na godzinę 5.00 24 lutego, ale deszczowa pogoda i mgła opóźniały rozpoczęcie działań, z tego powodu przedłużono artyleryjskie przygotowanie natarcia. Po całonocnym oczekiwaniu w śmigłowcach oko-ło 7.00 kompania A 1 / 1 BPD wystartowała z rejonu wyjściowego aby po godzinie lotu wylądować w rejonie ” Cobra ”.

O 7.27 ruszyło 60 śmigłowców UH - 60 i 30 CH - 47, które w czasie godziny przeniosły 500 żołnierzy 1 / 1 BPSz na odległość 150 km. w niedługim czasie zaczęły przybywać kolejne rzuty brygady. Ponad 300 śmigłowców ze 101 DPSz przemieszcza-no w sześciu korytarzach powietrznych.

Czym jest historia- esej

Czym jest historia ? Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie może zadać sobie cały świat, każde państwo lub region, rodzina i pojedynczy człowiek. A każda z tych odpowiedzi może być inna , ponieważ różne mogą być interpretacje i odpowiedzi na tak zadane pytanie. Temat ten jest bowiem bardzo rozległy i tak szeroki że jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Aby choć trochę zrozumieć czym jest historia potrzeba na to bardzo głębokich i długich przemyśleń.
Pierwszą z nich jest to, że historia jest nauką , która bada dzieje ludzkości. Jej głównym zadaniem jest zbadać i opisać rozwój społeczny, kulturowy i państwowy całego świata. Ma ona przez to stale do czynienia z człowiekiem jako osobą społeczną. Przez to dziedzina muzy Klio jak żadna inna dziedzina nauki ma ogromny wpływ na losy świata, regionu, człowieka.

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Każde państwo i każdy ustrój polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, które rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najczęściej dochodzi do rewolucji jak w 1789 roku we Francji lub złamania prawa jak było w przypadku Konstytucji 3 Maja. Czy takie postępowanie jest właściwe i moralne? Czy wolno złamać obowiązujące w państwie prawo by doprowadzić do reformy?

Subskrybuje zawartość