Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków

1. Ludzie prehistoryczni

Już w najdawniejszych czasach, tj. ok. 100 tys. lat p.n.e., ludzie zwracali uwagę na otaczający ich świat – nam może się to wydać banalne, ale pierwszą obserwacją było zauważenie cyklu, jakim jest następowanie po sobie dnia i nocy. Pierwotni uczyli się jak rozumieć rytmiczność tych zjawisk, zaczęli rozpoznawać niektóre gwiazdy, ich ruchy i dzięki temu mogli przewidywać zmiany pogody (pory roku) - to dawało im szansę przeżycia. Ludzie jaskiniowi informacje dla innych zostawiali na ścianach jaskiń w postaci rysunków.

2. Babilończycy (ok. 6 tys. lat p.n.e.)

Broń jądrowa - bomba atomowa, wodorowa i inne.

Broń jądrowa - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu i plutonu (tzw. broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (tzw. bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej). Dzięki istnieniu tej broni powstało przekonanie o możliwości pokonania przeciwnika bez użycia ogromnych armii, do zadania dużych zniszczeń na obszarze przeciwnika wystarczy samolot bombowy, pocisk artyleryjski lub rakieta przenosząca atomowe głowice bojowe.

Dekalog bezpiecznego użytkowania urządeń elektrycznych.

1. Jeżeli zakupimy jakiekolwiek urządzenie elektryczne należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle się do niej stosować.
2. należy użytkować urządzenia elektryczne tylko w pełni sprawne i prawidłowo przyłączone do instalacji elektrycznej,

Energia potencjalna

1. Co nazywamy energią potencjalną?

Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku.

Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej: energię potencjalną grawitacji (ciężkości) - np. ciało podniesione na jakąś wysokość i energię potencjalną sprężystości, np. nakręcony zegarek.

Teraz zajmiemy się tylko energią potencjalną grawitacji.

2. Obliczanie energii potencjalnej grawitacji.

Jaką energię potencjalną ma ciało o masie m podniesione na wysokość h?

Maszyny Proste - zasady oddziaływania i ich praktyczne zastosowanie

Maszyny proste są to najprostsze urządzenia pozwalające użyć siły inaczej skierowanej lub mniejszej bądź dla zrównoważenia danej siły, bądź dla wykonania danej pracy. Przykłady maszyn prostych:

1. Dźwignia jednostronna – jest to pręt podparty na jednym końcu . Siły są przyłożone po jednej i tej samej stronie punktu podparcia.

Przykłady praktycznego wykorzystania dźwigni jednostronnej:

- stawy i kości ludzkiego ciała tworzą dźwignię jednostronną,
- zasada dźwigni jednostronnej znalazła zastosowanie między innymi przy konstrukcji podnośników samochodowych i taczek;

3 zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działającwe równoważą sie to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

II zasada

Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona to ciało to porusza się ruchem zmiennym wartość przyspieszenia w tym ruchu jest wprost proporcjonalna do masy ciała i do wartości liczbowej działające siły

III zasada

jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości , kierunku ale o przeciwnym zwrocie

Mowa zależna i mowa niezależna

Mowa niezależna jest to dosłowne przytoczenie wypowiedzi czyjejś lub własnej, np.: Basia zapytała: "Pożyczysz mi słownik?"
Odpowiedziałem: "Pożyczę".

Mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzi zdania wprowadzającego i zdania wprowadzanego. Zdanie wprowadzające, którego orzeczeniem jest najczęściej czasownik oznaczający mówienie (np.: rzec), wyjaśnia kto wypowiada przytoczone słowa.
Zdanie wprowadzane jest przytoczeniem czyichś słów w ich dosłownym brzmieniu.

Pozytywne i negatywne skutki rewolucji przemyslowej.

Skutki pozytywne:
- podniesienie poziomu życia,
- rozwój oświaty,
- rozwój nauki i techniki,
- mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką,
- rozwój transportu,
- aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy,
- zastosowanie maszyn parowych w fabrykach,
postęp wiedzy medycznej,

Skutki negatywne:
- tworzyły się nowoczesne państwa, które dążyły do dominacji gospodarczej i politycznej,
- do pozyskania tanich surowców i opanowania rynków zbytu,
- cierpiały na tym słabo rozwinięte państwa (hamowało to ich rozwój),
- rabunkowa gospodarka,

Referat nt. zanieczyszczenia powietrza

Referat na temat zanieczyszczeń powietrza

Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.

Analiza i interpretacja "Ody do młodości" Adama Mickiewicza.

Utwór, jak zresztą wskazuje na to sam tytuł, jest odą. Oda jest to utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym. Jest to patetyczny utwór opiewający wybitną postać, wydarzenie, bądź wzniosłą ideę.

Budowa atmosfery.

Atmosfera to gazowa powłoka ziemska, która jest mieszaniną gazów, ciał stałych i ciekłych.

SKŁADNIKI ATMOSFERY:
Stałe:
- Azot – 78%
- Tlen – 21%
- Gazy szlachetne – 1% (Argon, Neon, Hel, Metan, Krypton, Wodór)

Zmienne:
- Para wodna
- Dwutlenek węgla
- Dwutlenek siarki
- Dwutlenek azotu
- Ozon
- Składniki mineralne i organiczne (pyły, sadze, bakterie)
Skład chemiczny atmosfery zmienia się nad poszczególnymi obszarami Ziemi. Może to być związane z działalnością człowieka, natężeniem erupcji wulkanów itp.

BUDOWA ATMOSFERY:

Młodzieńcza depresja

Pytają. Usiłują pocieszyć swoje duże dziecko, chcą je utulić, obdarować, proponują różne atrakcje- na co nastolatek zazwyczaj reaguje jeszcze większym pogrążeniem się w smutku.
Depresja, w jej rozwiniętej postaci, diagnozowana jako kliniczna depresja, występuje u młodzieży stosunkowo rzadko. W przeciwieństwie do niej, nie tak rzadko pojawiają się dwie inne postaci zaliczane do kręgi młodzieńczej depresji, jakimi są depresyjny nastrój oraz zespół depresyjnych objawów. Warto więc zapoznać się z nimi.

Samotność - jak sobie z nią radzić.

Jedno z najpowszechniejszych źródeł cierpienia to samotność. Od czasu do czasu jest ona udziałem każdego z nas, ale niektórzy doświadczają jej przez całe życie.

Król Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki urodził się w 1310r. a zmarł w 1370. Panował natomiast w latach 1333-1370. Był synem króla Władysława Łokietka.
Kazimierz objął rządy w Polsce bezpośrednio po śmierci swojego ojca. Panowanie rozpoczął w niełatwym dla naszego państwa okresie. Przed niespełna dwudziestorzyletnim władcą stanęło trudne zadanie. Wyniszczona krwawymi wojnami i najazdami ojczyzna potrzebowała wzmocnienia organizacji wewnętrznej oraz rozwoju gospodarki, możliwego tylko przy zabezpieczeniu spokoju na wszystkich granicach. Dlatego właśnie tyle uwagi poświęcał monarcha polityce zagranicznej.

Szkodliwość palenia papierosów

Stopień szkodliwości palenia tytoniu zależy przede wszystkim od wieku palacza, od indywidualnych cech jego organizmu oraz od liczby i jakości wypalanych papierosów.
Przez specyficzne działania na poszczególne układy składniki tytoniu wywierają szkodliwy wpływ na organizm, powodując nie tylko występowanie chorób, lecz przede wszystkim zmniejszając sprawność funkcjonalną całego ustroju palacza.

Kanały Dystrybucji

KANAŁY DYSTRYBUCJI

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

1. DYSTRYBUCJA
1.1. Pojęcie dystrybucji
1.2. Decyzje logistyczne w dystrybucji
1.3. Dystrybucja fizyczna
1.4. Funkcje dystrybucji

2. KANAŁ DYSTRYBUCJI.
2.1. Pojęcie kanały dystrybucji
2.2. Ujęcie podmiotowe kanały dystrybucji
2.3. Wybór kanałów dystrybucji

3. STRUKTURA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI
3.1. Struktura pionowa i pozioma

4. PODZIAŁ KANAŁÓW DYTRYBUCJI
4.1. Według liczby podmiotów uczestniczących w pokonywaniu przez produkt drogi od producenta do konsumenta

Komunikacja językowa i funkcje tekstów językowych.

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA:

-> Nadawca to osoba, która nadaje (mówi lub pisze) komunikat. Nadawcą może być pojedyncza osoba albo grupa ludzi, instytucja, urząd, a także osoba jedynie pośrednicząca w przekazie, np. lektor w telewizji czy aktor w teatrze.

-> Odbiorcą jest osoba, która odbiera (słucha albo czyta) komunikat. Odbiorcą może być pojedyncza osoba - rozmówca, słuchacz wykładu, czytelnik książki - albo grupa ludzi; może być nim również sam nadawca (w sytuacji, gdy sporządza notatki albo pisze pamiętnik).

-> Kontakt to relacja między nadawcą a odbiorcą.

Streszczenie Mitu o Prometeuszu.

Prometeusz był bardzo mądrym i zaradnym Tytanem i dlatego zawsze służył dobrą radą Zeusowi. Prometeusz stworzył człowieka. Ulepił go z gliny, łez i tchnął w niego duszę. Traktował ludzi jak swoje dzieci, które bardzo kochał. Nie chciał by stało się im coś złego, dlatego był im nauczycielem, uczył jak polować i jak żyć by przeżyć.

"Tren XI" Jana Kochanowskiego

Analiza i interpretacja „Trenu XI” Jana Kochanowskiego jako odzwierciedlenie buntu bohatera lirycznego wobec ideałów filozoficznych i religijnych renesansu.

Tren rozpoczyna się nawiązaniem do legendarnej wypowiedzi Brutusa.
Kochanowski uzupełnia przywołaną wypowiedz stwierdzeniem
[...Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony...].

W tym kontekście fraszka oznacza marność i może kojarzyć się z cytatem z Księgi Koheleta: „Marność nad marnościami i wszystko marność.”

Rozwój akcji w dramacie "Romeo i Julia".

Ekspozycja:

* Sprzeczka miedzy Montekimi a Kapuletami.
* Nieodwzajemniona miłość Romea do Rozaliny.
* Plany małżeńskie rodziców wobec Julii.
* Wieść o balu maskowym u Kapuletów.

Zawiązanie akcji:

* Bal u Kapuletów.
* Ujżenie Julii przez Romea, miłość od pierwszego wejrzenia.
* Rozpoznanie Romea przez Tybalta.
* Pierwsza rozmowa Julii z Romeem zakończona pocałunkiem.

Rozwój akcji:

* Rozstanie się Romea z przyjaciółmi po balu.
* Spotkanie młodych w ogrodzie, wyznanie miłości.
* Wizyta Romea u ojca Laurentego, prośba o udzielenie potajemnego ślubu.
* Ślub Romea i Julii.

Charakterystyka Nowosilcowa "Dziady cz. III".

Adam Mickiewicz w III cz. Dziadów ukazuje cierpienia Polaków wynikające z niesprawiedliwości polityków, którzy nie zważając na środki gonią za własną karierą i dorobkiem. Przykładem takiej postawy jest Mikołaj Nowosilcow rosyjski urzędnik sprawujący w Polsce rządy senatora carskiego,którego głównym celem życiowym jest wspinanie się na kolejne szczeble kariery.

Nowosilcow pragnął odnieść sukces by powrócić do łask cara. Sukcesem tym miało być zwalczenie spisku przeciwko carowi. Tomasz tak komentuje jego postępowanie:
"Bo pomimo największych starań i zabiegów

Liczby po Japońsku

(po pol.) (po japońsku) (wymowa)
1- ichi idźi
2- ni ni
3- san san
4- yon jon
5- go goł
6- roku roku
7- shichi sczi
8- hachi haczi
9- kyuu kju
10- juu dżiu

11- juuichi (wyżej jest wymowa)
12- juuni
13- juusan
14- juuyon
15- juugo
16- juuroku
17- juushichi
18- juuhachi
19- juukyuu

20- nijuu (to już jest proste do "nijuu" dodajemy ichi, ni, san, yon itd)

30- sanjuu (do "sanjuu" dodajemy ichi, ni, san, yon.....)

40- yonjuu

50- gojuu

60- rokujuu

70- shichijuu

80- hachijuu

90- kyuujuu

100- hyaku Wymowa: dżiakuu
1000- sen Wymowa: sieen

Charakterystyka Harrego Pottera

Harry Potter jest głównym bohaterem książki J.K. Rowling pt. „Harry Potter i więzień Azkabanu”. Harry stracił swoich rodziców gdy miał około roku i teraz jest wychowywany przez siostrę swojej matki Petunię Dursley i wuja Vernona Dursleya. W swoje jedenaste urodziny Harry dowiedział się, że jest czarodziejem i, że będzie chodził do Hogwartu – szkoły dla czarodziejów. Poznajemy go gdy jest na trzecim roku nauki.

Streszczenie utworu Adama Mickiewicza „Rybka”.

Główną bohaterką utworu jest Krysia –wieśniaczka zakochana w bogatym panu, który był ojcem jej dziecka. Wybranek obiecał poślubić dziewczynę. Nie spełnił jednak obietnicy, porzucił ją i ożenił się z księżną.
Zrozpaczona Krysia została sama z dzieckiem. Nie wiedziała co począć i w przypływie żalu rzuciła się w wody jeziora. Gdy sługa szukał nad wodą Krysi aby ta nakarmiła dziecko, wyskoczyła z jeziora w postaci rybki, by po chwili zmienić się w kobietę i nakarmić dziecię. Od tamtej pory sługa codziennie przynosił dziecko nad jezioro, aby matka mogła je karmić.

Charakterystyka Alka, Rudego i Zośki.

Zośka
to pseudonim Tadeusza Zawadzkiego, harcmistrza, drużynowego. Urodził się 24 stycznia 1921r., poległ 20 sierpnia 1943 roku pod Sieczychami. Był pierwszym komendantem na terenie stolicy, podporucznikiem. Jego imieniem nazwany został batalion grup szturmowych, który okrył się sławą w najcięższych walkach Powstania Warszawskiego.
Chłopiec ten miał dziewczęcą urodę, delikatną cerę, regularne rysy, jasnoniebieskie oczy i złociste włosy. Uśmiech jego, zupełnie dziewczęcy, przejawiał pewien rodzaj nieśmiałości.

Opis pokoju po Niemiecku

Mein Zimmer ist groß, hell und gemütlich.Ein Bett steht unter dem Fenster mit den Gardinen. Ein Tisch steht vor dem Bett auf welcher Vase er ist mit den Blumen . Ein Teppich ist eine blaue Farbe. Hängt auf dem Point auf der Wand ein Bild. Ein Schreibtisch steht auf dem Gesetz in der Ecke. Steht auf dem Schreibtisch ein Computer. Ist über den Schreibtisch ein Bücherbrett. Stehen neben dem Schreibtisch zwei Schränke. Nächtliches Lämpchen ist in das Fach über das Bett angefügt. Eines Blumentopfs steht auf jedem Schrank mit den Blumen.

Tłumaczenie:

Fryderyk Chopin

Fryderyk Franciszek Chopin, najwybitniejszy polski kompozytor, urodził się w 1810r. w Żelazowej Woli. W wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. Jako szesnastolatek Chopin rozpoczął studia w zakresie teorii kompozycji u Józefa Elsnera w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki.

W wieku 19 lat ukończył te studia. 2 listopada 1830r. Fryderyk opuścił Warszawę, udając się najpierw do Drezna, potem do Wiednia, Salzburga, Monachium i Stuttgartu. We wrześniu 1831r. przybył on do Paryża, gdzie osiadł na stałe, zyskując niebawem rozgłos europejski.

Charakterystyka Mary Lennox "Tajemniczy ogród".

Mary Lennox miała około 10 lat. Jest główną bohaterką książki „Tajemniczy ogród”. Pochodziła z bogatej rodziny, mieszkającej w Indiach. Jej ojciec był urzędnikiem administracji kolonialnej, a matka uchodziła za słynną piękność. Oboje prowadzili życie towarzyskie, więc nie mieli czasu by zająć się wychowywaniem dziewczynki. Nie opiekowali się nią, toteż wyrosła na egoistyczną i samolubną osóbkę. Gdy Mary miała 9 lat w jej rodzinnej miejscowości wybuchła epidemia cholery. Choroba odebrała jej rodziców i musiała udać się do swojego wuja, do Misselthwaite Manor w Anglii.

Liczby po Rosyjsku

Jeden- один (zapis fonetyczny: odin)
Dwa- два (zapis fonetyczny: dva)
Trzy- три (zapis fonetyczny: tri)
Cztery- четыре (zapis fonetyczny: chetyre)
Pięć- пять (zapis fonetyczny: pyat)
Sześć- шесть (zapis fonetyczny: shest)
Siedem- семь (zapis fonetyczny: sem)
Osiem- восемь (zapis fonetyczny: vosem)
Dziewięć- девять (zapis fonetyczny: devyat)
Dziesięć- десять (zapis fonetyczny: desyat)
Jedenaście- одиннадцать (zapis fonetyczny: odinnadtsat)
Dwanaście- двенадцать (zapis fonetyczny: dvanadtsat)
Trzynaście- тринадцать (zapis fonetyczny: trinadtsat)

Średniowiecze - najważniejsze informacje.

Średniowiecze
Europa V-XV w.n.e.
476r. – początek śred. upadek Cesarstwa Rzymskiego
1450r. – wymyślenie druku przez Jana Gutenberga
1453r. – upadek cesarstw wsch.
1492r. – odkrycie Ameryki przez Kolumba
Polska X-XVI w
966r. – chrzest polski
1543r. wydanie działa przez Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich,,
Nazwa epoki
Media tempora – wieki średnie (czas miedzy renesansem a starożytnością)
Nazwę epoce nadali ludzi renesansu, którzy traktowali śred. jako okres upadku kultury starożytnej.
Hasła epoki
Memento mori – pamiętaj o śmierci
Ora et labora – pracuj i módl się

Subskrybuje zawartość